Gozsdu

gozsdu • 1075 budapest, gozsdu udvar, király u. 13.

Monday-thursday: 11:30AM-23:00PM
friday-saturday: 11:30AM-23:00PM
sunday: 11:30AM-23:00PM

gozsdu • 1075 budapest, gozsdu udvar, király u. 13.

thursday-saturday: 11:30am-2:00am
sunday-wednesday: 11:30am-23:00pm

gozsdu • 1075 budapest, gozsdu udvar, király u. 13.

thursday-saturday: 11:30am-23:00PM
sunday-wednesday: 11:30am-23:00pm

gozsdu • 1075 budapest, gozsdu udvar, király u. 13.

Monday - Thursday - sunday: 11:30am-23:00pm
friday - saturday: 11:30am-23:00PM

gozsdu • 1075 budapest, gozsdu udvar, király u. 13.

thursday-saturday: 11:30am-23:00PM
sunday-wednesday: 11:30am-23:00pm

gozsdu • 1075 budapest, gozsdu udvar, király u. 13.

thursday-saturday: 11:30am-23:00PM
sunday-wednesday: 11:30am-23:00pm