Gozsdu

gozsdu • 1075 budapest, gozsdu udvar, király u. 13.

thursday-saturday: 11:30am-2:00am
sunday-wednesday: 11:30am-23:00pm

gozsdu • 1075 budapest, gozsdu udvar, király u. 13.

thursday-saturday: 11:30am-2:00am
sunday-wednesday: 11:30am-23:00pm

gozsdu • 1075 budapest, gozsdu udvar, király u. 13.

thursday-saturday: 11:30am-2:00am
sunday-wednesday: 11:30am-23:00pm

gozsdu • 1075 budapest, gozsdu udvar, király u. 13.

thursday-saturday: 11:30am-2:00am
sunday-wednesday: 11:30am-00:00pm

gozsdu • 1075 budapest, gozsdu udvar, király u. 13.

thursday-saturday: 11:30am-2:00am
sunday-wednesday: 11:30am-23:00pm

gozsdu • 1075 budapest, gozsdu udvar, király u. 13.

thursday-saturday: 11:30am-2:00am
sunday-wednesday: 11:30am-23:00pm